Retningslinjer for trossamfunnet Nordens Paganister

Vår praksis går ut på et samarbeid mellom menneskene og elementene, naturens syklus og dens vesner/krefter, samt ukedagenes og deres herskende planeters kvaliteter.

Vedtektene til trossamfunnet er som følger:

§ 1. Trossamfunnets navn er Nordens Paganister.

§ 2. Trossamfunnet følger Norges lover, og retter seg etter det norske rettssystemet og norske myndigheter.

§ 3. Nordens Paganister er en upolitisk organisasjon.

§ 4 Trossamfunnet Nordens Paganister skal være et demokrati hvor alle medlemmer skal ha mulighet for å stille til valg og ha stemmerett. Vi erkjenner den norske stat som vår øverste myndighet.

§ 5 Trossamfunnet har som formål å samle paganister i norden og videreføre og holde gamle tradisjoner i hevd.

Vi ønsker å tilby medlemmene et nettverk for likesinnede. Foreløpig er det kun folk som har bostedsadresse i Norge som kan være medlemmer, men dette er det mulighet for at vi endrer senere hvis vi ser behov for det, og kan gjennomføres i samsvar med norsk lov.

I tillegg til feiring av Vårjevndøgn og Høstjevndøgn ønsker vi å tilby seremonier som:

 • Navnerituale/Velkommen til Jorden til små barn
 • Overgangsrituale for ungdommer
 • Vielser til par som ønsker å bli viet på en måte som er i samsvar med sin tro.
 • Overgangsriter ved bortgang.
 • Vi vil også arrangere samlinger og kurs/workshops
 • Alle seremoniene vil kun være grovt skissert, slik at medlemmene får det tilpasset sine ønsker og behov. Dette gjøres sammen med forstander og evt medhjelper.
 • Medlemmene må dekke kostnader for forstander og minst en medhjelper hvis det er behov for reise eller overnatting osv i forbindelse med en seremoni.

§ 6. Livssyns- og trosgrunnlag:

Paganisme er et samlebegrep for utøvere innen forskjellige naturreligioner. Felles for disse naturreligionene er at vi anser Jorda som vår Mor, den feminine kraften, og Sola som vår Far, den maskuline kraften. Jorda og Sola er dermed vår felles Gudinne og Gud.

Vi tilber disse ved å følge årstidenes gang, og våre høytider er som følger:

 • Samhain: 31. Oktober
 • Vintersolverv: ca 20 Desember
 • Imbolc: 2. Februar
 • Vårjevndøgn: ca 20 mars
 • Beltane: 30. April
 • Sommersolverv: ca 20. Juni
 • Lammas: 2. August
 • Høstjevndøgn: ca 20. September

Høytidene feires for å samstemme seg med skiftningene i naturen, for å føle båndet til vår Gudinne og vår Gud sterkere. Dette vil ha gunstig innvirkning på både mennesket og naturen. Man blir blant annet mer bevisst på sine valg i forhold til miljøet, og man kan forstå sine egne indre skiftninger ved å observere naturens syklus.

Ukedagene og de herskende planetene (som igjen korresponderer med forskjellige guder og gudinner) er samme syklusen, men i en mindre skala. Et mer hverdagslig nivå. Bruker man hverdagene bevisst, med alle kvalitetene de tilbyr, får man et enklere liv fordi man får bedre flyt/blir samstemt med universet.

Overordnet er det Solguden og Modergudinnen vi tilber, men for å bli kjent med disse på et mer personlig plan kan man jobbe med guddommene på et mer personifisert plan.

Guder og gudinner: Hovedsakelig fra det norrøne panteonet, siden vi bor i Norden. Det er her de har blitt tilbedt, det er her de har hatt sitt virke. Kraften ligger lett tilgjengelig i grunnen vi lever på.

Guder og gudinner brukes som arketypiske energier vi kan arbeide med for å tilegne oss kvaliteter vi ønsker. Det være seg i forskjellige situasjoner hvor man trenger å forsterke spesielle egenskaper, eller visse personlighetsrelaterte aspekter man kan ha behov for.

Vi hedrer også andre krefter som naturånder; elementalene samt disene, forfedre og fylgjer.

Elementene: internt og eksternt. Eksternt: Uten luft, ild, vann og jord hadde vi ikke kunnet leve

Internt: det er konglomeratet av elementene i oss som gjør oss til de vi er. (og dette er noe som hele tiden er i endring. Det eneste som aldri forandrer seg er at vi/alt alltid er i forandring) Dette er nøkkelen til å bli kjent med seg selv, og dermed gjøre seg til den beste utgaven av seg selv.

Trossamfunnets medlemmer praktiserer sin tro slik det passer for hver og en, så lenge det ikke strider i mot Norges lover.

Medlemmene skal vise respekt for guder og annet som er hellig, for eksempel oldtidsminner, gudestatuer og gravplasser.

Det er lov å informere andre om trossamfunnet og de gamle tradisjonene, men organisert misjonering er unødvendig.

§ 7 Trossamfunnets struktur

 • Rådet er trossamfunnets øverste organ.
 • Rådsmøtene fungerer som årsmøter og skal holdes i forbindelse med Høstjevndøgnfeiringen.
 • Alle medlemmer kan stille til valg i trossamfunnets styre. De må da være tilstede, og kun medlemmer som er tilstede har mulighet til å gi sin stemme.
 • Styremedlemmer bør ha hatt en fartstid på 2 år og være fylt 18 år. Det er ønskelig at disse fremstår som aktive medlemmer.
  Utvidet vandelsattest fra politiet kan kreves.
 • Alle medlemmer over 18 år har stemmerett.
 • Rådet skal velge en forstander valgt 3 år om gangen. (se ellers §9 og §9a)
 • Vedtektsendringer kan kun besluttes på Rådet med 2/3 flertall. Forstanderen har dobbeltstemme, øvrige styremedlemmer har en stemme hver.

§ 8 Medlemskap:

 • Alle som er over 15 år med fast bosettelse i Norge og som er enige i trossamfunnets retningslinjer kan melde seg inn i Nordens Paganister.
 • Foreldre må selv melde inn sine barn dersom de er under 15 år.
 • Alle medlemmer er likeverdige, og alle er velkomne som medlemmer uansett opphav, nasjonalitet eller legning
 • Den som ønsker å bli medlem i trossamfunnet må først melde seg ut av andre tros- eller livsynssamfunn. Det er ikke tillatt å være medlem av flere trossamfunn samtidig, i følge norsk lov.
 • Ved overtredelser av trossamfunnets vedtekter kan en miste sitt medlemskap om flertall av Rådet går inn for dette.
 • Vi forbeholder oss retten til å avvise medlemsforespørsler ved mistanke om innmelding av personer med uærlige hensikter.
 • Medlemskap opphører når man melder seg ut av trossamfunnet ved å sende skriftlig melding.

§ 9 Forstander:

 • Trossamfunnets forstander skal i følge norsk lov være over 23 år og under 75 år gammel. Han/hun må leve et hederlig liv, og være i stand til å fylle sitt embete og gjøre de skyldnader trossamfunnet og Norges lover pålegger.
 • Evt ny forstander må ha hatt en fartstid i trossamfunnet på 2 år.
 • Forstanderen skal fungere som foreningens ansikt utad og i forhold til myndighetene.

§ 9a Forstanderen skal – jfr. lov nr.25, av 13. juni 1969, under kap. 2; «Trudomssamfunn utanom Den norske kyrkja.»:

 • føre de bøkene departementet fastsetter.
 • gi vitnemål med offentlig tiltro om tjenester han/hun har gjort, og det som bøkene viser.
 • gi de meldinger, opplysninger og vitnemål som departementet eller fylkesmannen fastsetter.
 • Om forstanderen av en eller annen grunn ikke er istand til å fylle sitt embet, eller bryter foreningens vedtekter skal driftsstyret sende ut innkalling til ekstraordinært Råd som skal avsette forstanderen og velge en ny.
 • Hvis forstanderen går bort, skal styret i løpet av 21 dager sammenkalles til Råd, og velge ny forstander.

§ 10. Oppløsning av Trossamfunnet:

Dersom Nordens Paganister skal oppløses, skal evt penger utbetalt av Stat- / kommune samme år, tilbakebetales, med mindre de allerede er brukt til drift. Evt økonomisk overskudd skal gå til et verdig formål. Rådet bestemmer hvilket formål dette skal være. Et endelig regnskap, foreningens dokumenter og utredninger, sendes fylkesmannen.

Det kreves 4/5 flertall ved to påfølgende tingmøter for å oppløse Trossamfunnet. Utover dette gjelder lov nr. 25, av 13. juni 1969, §§ 21, 22, 23 under kap. 2; «Trudomssamfunn utanom Den Norske Kirke».

Disse retningslinjene ble vedtatt 20.9 2016 av nåværende styre, og vil revideres ved første Rådsmøte dersom Fylkesmannen godkjenner Nordens Paganister som et registrert trossamfunn.